Nekima će sam naziv zvučati paradoksalno, kako psihoterapija može biti telesna? Kakve veze imaju psiha i telo?

Telesna psihoterapija je zajednički naziv za veliki broj psihoterapijskih modaliteta koji se bave psihoterapijom usmerenom na telo. U Telesnoj psihoterapiji pored verbalnog kanala komunikacije i verbalnih tehnika u radu sa klijentima, koriste se i neverbalne tehnike (rad sa tehnikama disanja, telesnom ekspresijom, mišićnim tenzijama, kontaktom, dodirom itd.). Naglašava se psihosomatsko jedinstvo, jedinstvo mentalnih i telesnih procesa, to su procesi koji se ne mogu posmatrati izolovano i postojati nezavisno jedni od drugih.

Klasične psihoterapijske i psihoanalitičke tehnike u radu sa mnogim pacijentima nisu se pokazale uvek efikasne. Sam uvid i pacijentovo saznanje o poreklu problema nije bilo dovoljno za poboljšanje pacijentovih tegoba, jer često sam uvid nije bio praćen afektom. Pacijent je bio svestan porekla svog problema ali često povodom toga nije imao nikakvu afektivnu reakciju, koja je neophodna da bi se konflikt iz podsvesnog izneo na svesni nivo.

Telo takođe ima veoma značajnu funkciju u potiskivanju emocija i sa njima povezanim sećanjima i mentalnim predstavama. Pacijenti potiskuju emocije tako što ograničavaju disanje, tj. imaju izmenjene disajne obrazce, dišu plitko, ograničeno, nepravilno i na taj način ograničavaju nivo energije organizima kako bi omogućili kontrolu anksioznosti i drugih neprijatnih osećanja.

Pored disanja važnu ulogu u suzbijanju ovih neprijatnih afekata imaju i hronične mišićne tenzije. Radeći na oslobađanju tih mišićnih tenzija raznim miofascijalnim manuelnim tehnikama, zajedno sa produbljivanjem i korigovanjem disajnih obrazaca, kada se te blokade privremeno otklone pacijenti počinju spontano da izražavaju osećanja koja su do tad zadržavali i suzbijali.

Analizirajući obrazce mišićnih tenzija u skeletnoj muskulaturi, postoji sedam telesnih segmenata u kojima se ti mišićni blokovi mogu javiti (okularni, oralni, cervikalni, torakalni, dijafragmatski, abdominalni i karlični segment). Mišićne tenzije koje ljudi grade kako bi održavali suzbijanje emocija predstavljaju mišićne oklope koji su ekvivalent karakternom oklopu na mentalnom planu, tj. mentalni mehanizmi kojima pacijenti potiskuju svoja osećanja.

Represivno vaspitanje i život u represivnom društvenom sistemu uči nas da od malih nogu sputavamo svoja osećanja, sopstvenu snagu, volju i seksualnost koje predstavljaju vidove ispoljavanja životne energije. Represivni mehanizmi ograničavanja slobodnog protoka životne energije kroz telo ostvaruju se kako na mentalnom nivou, putem potiskivanja i drugih mehanizma odbrane, tako i na telesnom nivou putem ograničivanja i nepravilnog disanja, poremećaja u mišićnom tonusu (hiper ili hipotonus) itd.

Neki od osnovnih ciljeva Telesne psihoterapije su oslobađanje zakočene životne energije putem otklanjanja telesnih blokova (mišićnih i disajnih) sa ciljem da se povećaju ljudski kapaciteti za doživljavanje osećanja, sreće, ljubavi, spontanosti, fleksibilnosti i slobodog izražavanja i uživanja u seksualnosti.

“Vi nemate telo, vi ste vaše telo”.